Home Publikační činnost a výstavy Restaurování 4. díl Vyřízení podnětu PI MK

Restaurování 4. díl Vyřízení podnětu PI MK

 
 

Vyjádření Památkové inspekce MK


První vyjádření mne potěšilo, to druhé již méně.


Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111
118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Pan Ivan Houska M. J. Lermontova 11/1018 160 00 Praha 6

V Praze dne: 5.2.2018


Informace o postoupení části podnětu ve věci restaurování souboru historických osvětlovacích těles Národního muzea a Státní opery

Památková inspekce Ministerstva kultury (dále jen „Památková inspekce“), jako specializovaný kontrolní orgán v oboru státní památkové péče dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) obdržela dne 30. 1. 2018 Váš podnět ve věci restaurování souboru historických osvětlovacích těles Národního muzea a Státní opery. Vzhledem ke skutečnosti, že část podnětu, týkající se způsobu výběru nejvhodnějšího restaurátora (zhotovitele) dle navrhované ceny a následné předávání takto vysoutěžených zakázek dalším zhotovitelům, není Památková inspekce oprávněna a zmocněna posuzovat, postoupila Památková inspekce v souladu s ust. § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č.j. MK 9284/2018 PI ze dne 2. 2. 2018 předmětnou část podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
O konečném výsledku našich zjištění Vás budeme informovat.


S pozdravem
JUDr. Martin Zídek
ředitel Památkové inspekce
Ministerstva kultury

MK 9677/2018 PI
Bystrianský Aleš Mgr. Bc. / 220407458 
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111
118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Vážený pan
Ivan Houska M. J. Lermontova 11/1018 160 00 Praha 6
V Praze dne: 27.2.2018

Informace o vyřízení podnětu ve věci restaurování souboru historických osvětlovacích těles Národního muzea a Státní opery

Vážený pane Housko,
Památková inspekce Ministerstva kultury (dále jen „Památková inspekce“), jako specializovaný kontrolní orgán v oboru státní památkové péče dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) obdržela dne 30. 1. 2018 Váš podnět ve věci restaurování souboru historických osvětlovacích těles Národního muzea a Státní opery. Na základě části podnětu týkající se otázky kdo provádí samotné restaurování osvětlovacích těles, si Památková inspekce vyžádala od Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče (dále jen „magistrát“), informaci o tom, kdo provádí tato restaurování a zda se v souladu s ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči jedná o fyzickou osobu s povolením vydaným podle ust. § 14a citovaného zákona.
Odpověď magistrátu obdržela Památková inspekce dne 23. 2. 2018, přičemž ze zaslaných informací vyplynulo, že restaurování provádějí v souladu s ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči fyzické osoby s povolením vydaným podle ust. § 14a zákona o státní památkové péči. V případě osvětlovacích těles Národního muzea se jedná o restaurátory Milana Dubského a Milana Zdeňka, v případě Státní opery pak o Marcelu Sloupovou, DiS, Mgr. Marcela Hrona, akademického sochaře a restaurátora a MgA. Jana Koreckého, akademického sochaře a restaurátora. Na základě těchto informací Památková inspekce nemá podklady pro závěry, že by existoval relevantní důkaz o konkrétním porušení ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči, tj. provádění restaurování částí kulturní památky, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, fyzickými osobami bez povolení vydaného podle § 14a zákona o státní památkové péči ve výše uvedených případech.
 
O postoupení části podnětu, týkající se způsobu výběru nejvhodnějšího restaurátora (zhotovitele) dle navrhované ceny a následného předávání takto vysoutěžených zakázek dalším zhotovitelům, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vás Památková inspekce informovala již v dopise č.j. MK 9677/2018 PI ze dne 5. 2. 2018.

V obecné rovině pak je třeba dodat, že stávající úpravu nepovažuje Ministerstvo kultury za ideální. Proto Ministerstvo kultury nejen předložilo návrh zákona o ochraně památkového fondu, který v roce 2017 zamítla ve 3. čtení Poslanecká sněmovna, ale rovněž v roce 2015 připomínkovalo návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy mezi 45 zásadními připomínkami Ministerstva kultury byla pod č. 25 uplatněna i zásadní připomínka, která navrhovala zakotvení výjimky pro oblast restaurování kulturních památek. I v tomto případě byly snahy Ministerstva kultury dosud neúspěšné. Jedním z důvodů, který bývá v této souvislosti Ministerstvu kultury vytýkán, je nedostatek podpory veřejnosti pro návrhy, se kterými přichází. Proto i v této souvislosti považuje Ministerstvo kultury za nezbytné zdůraznit, že stávající stav na úseku právní úpravy jak památkové péče tak veřejných zakázek ve vztahu k restaurování kulturních památek nepovažuje za uspokojivý, a že dle jeho názoru existují řešení, která by nápravě tohoto stavu mohla přispět. Pro prosazení těchto řešení však chybí dostatečná podpora ze strany zejména odborné veřejnosti, což je mnohdy dáno i tím, že není příliš platforem, kde by i názory Ministerstva kultury na řešení této problematiky mohly zaznít, a které by odborná veřejnost považovala za relevantní.

S pozdravem

JUDr. Martin Zídek
ředitel Památkové inspekce
Ministerstva kultury

 Moje odpověď na informaci o vyřízení podnětu.


Ministerstvo kultury
K Starému Bubenči 569/4, 160 00 Praha 6
JUDr. Martin Zídek
ředitel odboru památkové inspekce
                                    V Praze dne 4. 3. 2018
Vážený pane Zídku,
děkuji za zaslání „Informace o vyřízení podnětu ve věci restaurování souboru historických osvětlovacích těles Národního muzea a Státní opery“ ze dne 27. 2. 2018.


    S povděkem kvituji Vaše vyjádření ze dne 5. 2. 2018, kdy postoupila Památková inspekce v souladu s ust. § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č.j. MK 9284/2018 PI ze dne 2. 2. 2018 předmětnou část podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

    Vaše informace o vyřízení podnětu ze dne 27. 2. 2018 mne již potěšila méně. Možná jsem naivní, ale měl jsem trochu jinou představu o práci památkové inspekce. Moje podněty nesměřovaly k tomu, na koho jsou práce napsané, ale k tomu, kdo je skutečně vykonává. Možná, že je vše v naprostém pořádku, ale to jste pouhým administrativním postupem nemohli zjistit. Dovolte mi malý příměr. Na Českou obchodní inspekci přijde podnět, že se na tržnici prodává pašované zboží. ČOI vznese dotaz na správce tržnice, zda je vše v pořádku a ten jí odpoví, že ano. Připouštím, že je to trochu přitažené za vlasy, ale vystihuje to podstatu věci. Kdo jiný než Vy má právo prověřit, jak a kde se restaurování skutečně provádí.    


    Dále v uvedeném seznamu restaurátorů navíc magistrát uvádí restaurátora Mga. Marcela Hrona, který nejenom, že není odborníkem na lustry, ale navíc ani nesplňuje požadovanou kvalifikaci. Jeho oprávnění k restaurování je v doslovném znění „Restaurování nepolychromovaných sochařských děl v kameni, sádře, štuku, terakotě a bronzu.“. Budeme-li si hrát na slovíčka, která ve výběrových řízeních hrají tak podstatnou roli, tak se jeho oprávnění k restaurování vztahuje na několik bronzových bust z interiéru opery, ale rozhodně ne zinkové lustry.


    Logicky největší zájem na tom, aby na takovýchto realizacích pracovali odborníci, měl mít investor, ale například v případě ND jsem se přesvědčil, že tomu tak rozhodně není. Doufám a věřím tomu, že lustry nakonec budou dělat Ti, kteří to opravdu umí a svou práci odvedou dobře, ať už to je například Preciosa a.s., Lasvit a.s., nebo jiní lustraři, bez ohledu na to, přes kolik prostředníků se k nim tato práce dostala.


    Vy jste pro nás restaurátory ta nejvyšší a pravděpodobně jediná instance, ke které se můžeme obrátit a proto jsem tak i učinil. 


S pozdravem a úctou
                                                                                       Ivan Houska
                                                                  Mistr uměleckého řemesla pasířského
                                                                                        restaurátor